HAM - S O F T W A R E
L I N K S
INDEX
Mein Radioclub
Rueda Español
Oldtimersrunde
AFU-Software
Fotoalbum
Besucher
Gästebuch

Stadt Lüdenscheid
DBG-Lüdenscheid
Belg.Lüdenscheid
DARC Baunetal
UBA Belgien
URE Spanien
QRZ.com
Hamlog
UKW Berichte
Amateurfunklinks
QSL-Net
Funkboerse
MixW2
EA1URO
Amsat
Marinefunker
Elektuur
Difona
Funkmagazin
Callbook
Hamradio

Antennen

Bencher
Cubex
Cushcraft
Hy-gain
Tentec
Wimo
Titanex
ZX-Yagi
Optibeam
DOWNLOADS SIZE MODES / DESCRIPTION O/S HARDWARE
ALE 1.03165KALEDOSSOUNDCARD
AFRICA 3.139KBPSK.. ASCII, ET1, ET2DOSDSP56002EVM*
AFRICAM 2.141KBPSK, PSKL.. ASCII, ET1, ET2, ET3DOS*SOUNDCARD *
ARGO 1 - 123329KQRSS, DFCW, VFSKCW WIN 95, 98SOUNDCARD*
ARGO1.228336KQRSS, DFCW, WFSKCW, WIN 95, 98SOUNDCARD
BTL1.54E61KRTTYDOSSOUNDCARD
C/MTHELL G3PPT80KC/MT HELLDOS*SOUNDCARD*
C/MTHELL G3PPT31KC/MT HELLDOSPC SPEAKER
COHERENT 4.9A52KBPSK, PSKL, CCW, PSKDOSDSP56002EVM
COHERENT 7.768KBPSK.. ASCII, ET1, ET2DOSDSP56002EVM
DIGIPAN 1.6586KPSK31, FSK31WIN 95, 98SOUNDCARD
EASYGRAM 2.0278KQRSS, DFCW, VFSKCWWIN 95, 98SOUNDCARD
ECLIPSE 1.3.251100K PROPAGATION MONITORWIN 95, 98SOUNDCARD
ETMORSE 2.12406KCWDOS+WIN95,98SOUNDCARD
EVMCHIRP185K CHIRPSOUNDER RECEIVERWIN 95, 98 DSP56002EVM
EVMDOP146KDOPPLERGRAM, QRSS, DFCW, VFSKCWWIN 95, 98DSP56002EVM
EVMSPEC65KQRSS, DFCW, VFSKCWDOSDSP56002EVM
FELDHELL G3PLX37KFELDHELLWIN 95, 98DSP56002EVM
FELDFFT8 G3PPT81KFELDHELLDOSSOUNDCARD *
FELDNEW8 G3PPT83KFELDHELLDOSSOUNDCARD *
FFTDSP 4.2Y419KQRSS, DFCW, VFSKCWDOS, WIN 95SOUNDCARD *
HAMVIEW 2.21108KQRSS, DFCW, VFSKCWDOSSOUNDCARD *
HS9902 LA0BX84KFELDHELL, GL-HELL, CWDOSHAMCOMM
HAMSCOPE1.2300KPSK31, RTTY, CW, ASCII, MFSK16, HFSK16WIN 95,98SOUNDCARD
HAMSCOPE 1.3 505KCW, PSK31, RTTY, ASCII7, ASCII8, MFSK16, HFSK16WIN 95, 98SOUNDCARD
HAMSCOPE1.5640KPSK31,QPSK,RTTY,FEC,CW,MFSWIN 95, 98SOUNDCARD
HELL3.7 894KFELD, DUPLO, C/MT, PSK, FM, MS HELLWIN 95, 98SOUNDCARD
HELL3.8909KFELD, DUPO, C/MT, PSK, MS HELLWIN 95, 98SOUNDCARD
HELL 2.7E727KFELD, DUPLO, C/MT, PSK, FSK, S/MT HELLWIN 95, 98SOUNDCARD
JASON 093336KLF.KDOS+WIN98SOUNDCARD
MMSSTV 1.051190KSSTVWIN 95, 98SOUNDCARD
MMTTY 1.61E 1872KRTTY, MTTYWIN 95, 98, MESOUNDCARD
MixW2rc61.06MBRtty,Fax,AAmtor,Packet,SSTV ect.Win 98SOUNDCARD+TNC
MIX 2.21142KRTTY, AMTOR, PACTOR, AX25, CWDOSHAMCOMM
MOSAIC ZL1BPU39KS/MT HELLDOSPC SPEAKER
MOSAIC ZL1BPU48KS/MT HELLDOSHAMCOM
MTHELL G3PLX145KC/MT HELLWIN 95, 98DSP56002EVM
MT63 261298149KMT63DOS, WIN 95DSP56002EVM
NBT-V32(ZL2AFP)28KNBTV 32 Lines AM/FMWIN 95, 98SOUNDCARD
NBT-V0.3(IZ8BLY)289KNBTVWIN 95, 98SOUNDCARD
PCW 2.3037KPRECISION CWDOS SOUNDCARD *
PSK08 1.23137KPSK08WIN 95, 98DSP56002EVM
PSK31 1.08 G3PLX179KPSK31WIN 95, 98SOUNDCARD
PSK31 1.25 G3PLX193KPSK31WIN 95, 98DSP56002EVM
PSK31 3.02 G3PLX75KPSK31DOSDSP56002EVM
QRS 3.05          197KQRSS, DFCWWIN 3.1, 95, 98DEDICATED
QRSS440KQRSS RECORDERWIN 95, 98SOUNDCARD
RITTY 2.3898KPACTOR, RTTYDOS,WIN98SOUNDCARD *
SLOWFELD 1.1177KSLOW FELDHELLWIN 95, 98SOUNDCARD *
S/MTHELL G3PPT79KS/MT HELLDOSSOUNDCARD *
SPECTRAN 4 - 130512KNARROW HELL, QRSS, DFCW, VFSKCWWIN 95, 98SOUNDCARD
SPECTROGRAM 4.2.6.5166KMTHELL, QRSS, DFCW, VFSKCWWIN 95, 98SOUNDCARD
SPECTROGRAM 5.1.7257KMTHELL, QRSS, DFCW, VFSKCWWIN 95, 98SOUNDCARD
SSTV9536KSSTV, FAX   WORKS WITH JVCOMM32WIN 95, 98DSP56002EVM
THROB 2.5203K9 TONE MFSK, 1, 2 AND 4 BAUDWIN 95, 98SOUNDCARD *
VFSKCW 04371KVFSKCWWIN 95, 98SOUNDCARD
aal-100i2572KLogger* WindowsMonitoring
aalog113481KLogger used aal100i* WindowsMonitoring
cwget100619KCW-decoder* Win98,NTsoundcard
mloop34404KAntenne calculator* DOS-WindMonitor
mmsstv11625KMMSSTV * Win95,98soundcard
mpsk15727KMulti-PSK* Windowssoundcard
mrp404en1950KCW-Decoder* Windowscomports
mfscw169KMeteor scatter-MFSK* Windowssoundcard
mthell146KFeldHell* EVM-DSPcomports
mthkbd31KMT-Hell* DOScomports
MixW2031413KRtty,SSTV,CW,MT63,Throb,ect* Windowssoundcard
nbtv2424KNBT-24lines* Windowssoundcard
nbtv3223KNBT-32lines* Windowssoundcard
nbtv4821KNBT-48lines* Windowssoundcard
pcoszi24KOszilloscope-soundblaster* DOSsoundcard
pcw24062KCohorent-CW* DOS,win95soundcard
qrs317211KQRSS,DFCW* Windowsdedicated
rtty211397KRTTY,FSK,AFSK* WindowsCom-Soundc.
slowfel2169KSlowfeld-Hell,FSK* Windowssoundcard
slowfel3170KSlowfeld-Hell,FSK* Windowssoundcard
spec1107524KMTHell,QRSS,DFCW,VFSKCW * Win95,98soundcard
stream09880KMFSK8-16,PSK31-125* Wind95,98soundcard
stream82639KMFSK8-16,PSK31-63,MT4* Windowssoundcard
unpac373198KMix32,MRP373-CW* Dos-Windsoundcard
vfskcw04363KVFSK-CW* Wind95-98soundcard
vfskcw05373KVFSK-CW * Win95-98soundcard
wintn.zip1003KDTMF-decoder* Win95-NTsoundcard
wolf88KBPSK-MS100-CW* Windowssoundcard
UISSdisk11310KDISK 1* .....
UISS-disk2259KDISK 2* .....
  Wenn etwas sich nicht downloaden laesst dann bitte msg to DJ2JH.
BEMERKUNG -->*<--Needs AWE32 oder AWE64.


Met een click op "zurück" gaat u terug naar de start. Het kaqn gebeuren dat sommige programma's van een andere server gehaald worden bij gebrek aan webspace op deze server.